Linux磁盘使用率达到阈值报警邮件提醒

大量写入日志或存在某大文件占满磁盘,会造成应用程序崩溃。对于此问题,可以使用一个简单的shell,实现磁盘使用率接近阈值时...     阅读全文
Mr-houzi's avatar
Mr-houzi 4月 24, 2020

利用PHP反射实现内置函数文档

    阅读全文
Mr-houzi's avatar
Mr-houzi 4月 24, 2020